طراحی لوگو "موسسه خیریه و غیرانتفاعی بانوی یاری گر یزد" توسط جمال بلوکیان

طراحی لوگو موسسه خیریه و غیرانتفاعی بانوی یاری گر یزد - جمال بلوکیان